Locuri de muncă „la stat”: asistenți medicali, bucătari, șofer etc

de | 26/11/2018 | Economic, Județean

Spitalul Municipal de Urgență Roman

Organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de muncitor calificat IV – bucătar.

 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • nivelul studiilor – studii medii sau şcoală profesională;
  • certificat de calificare bucătar;
  • nu necesită vechime.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 03 decembrie 2018, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 12 decembrie 2018, ora 12:00: proba scrisă;
  • 14 decembrie 2018, ora 10:00: proba orală/interviu.

Organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post de asistent medical generalist debutant, pentru Secţia Pediatrie.

 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • nivelul studiilor – postliceale sanitare;
  • nu necesită vechime.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 03 decembrie 2018, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 12 decembrie 2018, ora 12:00: proba scrisă;
  • 14 decembrie 2018, ora 10:00: proba orală/interviu.

Organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post de asistent medical generalist debutant, la Secţia Pediatrie pentru bucătăria dietetică.

 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • nivelul studiilor – postliceale sanitare;
  • nu necesită vechime.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 03 decembrie 2018, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 17 decembrie 2018, ora 12:00: proba scrisă;
  • 19 decembrie 2018, ora 10:00: proba orală/interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal de Urgență Roman, str. Tineretului, nr. 28-30, telefon 0233.742.511.

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Neamţ din Piatra-Neamț

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale temporar vacante, de şofer autosanitară I – Staţia centrală Piatra-Neamţ..

 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului;
  • 6 (şase) ani vechime ca şofer (conducător auto) profesionist;
  • diplomă de absolvire a cursului de ambulanţier eliberată de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în domeniul sanitar Bucureşti;
  • permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B şi C.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 07 decembrie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;;
  • Concursul constă în trei probe scrise şi interviu care se vor susţine în data de 18.12.2018 începând cu ora 10.00:
   • chestionar legislaţie rutieră – 26 întrebări – proba eliminatorie – minimum 22 puncte – ora 10.00;
   • test prim ajutor – 20 întrebări din asistenţă medicală de urgenţa – prim ajutor calificat – ora 11.00;
   • test mecanică – 20 întrebări – ora 12.00;
   • interviu – ora 13.00.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Neamţ din Piatra-Neamț, str. Dimitrie Leonida nr. 151, telefon 0233/212.020, interior 215.

Consiliul Județean Neamț

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Asistenţă Socială, Relaţii Interne şi Internaţionale, Direcţia Juridică şi Relaţii Internaţionale.

 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe sociale;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 10 decembrie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 21 decembrie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului se va comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Neamţ din Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 27, telefon 0233/212.890, int 210 şi e-mail resurse.umane@cjneamt.ro.

Şcoala Gimnazială din comuna Gâdinţi

Organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție temporar vacante, de îngrijitor.

 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
  • nivelul studiilor: studii gimnaziale sau medii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 0 ani.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 05 decembrie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 12 decembrie 2018, ora 12.00: proba practică;
  • 13 decembrie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Şcolii Gimnaziale din comuna Gâdinţi, str. Principală nr. 111-113, judeţul Neamţ, telefon 0233/765.111.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Articol scris de Gabriel Baciu

Fost realizator de programe, coordonator muzical și creator de reclame la Radio Nord-Est și Radio Terra; fost realizator de programe la CNS Roman; antreprenor în advertising și publicitate din 2003; membru fondator al săptămânalului Opinia Romașcană; consultant pentru comunicare, advertising și publicitate; grafician și dezvoltator site-uri web.

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.