Locuri de muncă disponibile la Primăria Roman, Spitalul Municipal și Prefectură

de | 29/10/2018 | Economic, Local

Primăria Municipiului Roman organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție, vacante, de inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcţiei Urbanism. Amenajarea Teritoriului, Compartimentul Control Urbanism.

 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe inginereşti, specializarea construcţii civile, industriale şi agricole;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 13 noiembrie 2018, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 28 noiembrie 2018, ora 10.00 proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Roman din Piața Roman Vodă nr. 1, telefon 0233.208.609.


Spitalul Municipal de Urgență Roman organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante, de muncitor calificat IV – fochist pentru Centrala Termică (2 posturi).

 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • nivelul studiilor – liceul sau şcoala profesională;
  • autorizaţie fochist clasa C;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu necesită vechime.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 05 noiembrie 2018, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 13 noiembrie 2018, ora 12:00: proba scrisă;
  • 16 noiembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal de Urgență Roman, str. Tineretului, nr. 28-30, telefon 0233/742.511.


Instituția Prefectului Județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului pentru afaceri europene, relații internaționale, dezvoltare economică, strategii și programe guvernamentale, monitorizarea serviciilor publice deconcentrate, situații de urgență, servicii comunitare de utilități publice și ordine publică – Conpartimentul Strategii și Programe Guvernamentale.

 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: științe inginerești, științe economice, științe juridice și științe administrative;
   vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 26 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • 29 noiembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Instituției Prefectului Județului Neamț, din Piatra-Neamț, str. Alexandru cel Bun, nr. 27, telefon 0233/218.500, interior 29026.


Instituția Prefectului Județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului resurse umane, relații cu publicul, secretariat și arhivă – Compartimentul Resurse Umane.

 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: științe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 28 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • 05 decembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Instituției Prefectului Județului Neamț, din Piatra-Neamț, str. Alexandru cel Bun, nr. 27, telefon 0233/218.500, interior 29026.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Articol scris de Gabriel Baciu

Fost realizator de programe, coordonator muzical și creator de reclame la Radio Nord-Est și Radio Terra; fost realizator de programe la CNS Roman; antreprenor în advertising și publicitate din 2003; membru fondator al săptămânalului Opinia Romașcană; consultant pentru comunicare, advertising și publicitate; grafician și dezvoltator site-uri web.

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.