Primăria Roman scoate la concurs postul de administrator public

de | 12/12/2018 | Administrație, Local

Primăria Roman organizează concurs pentru ocuparea pentru perioadă nedeterminată a postului vacant, contractual, de Administrator public al primăriei Roman.

Condiţii specifice:

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în muncă minim 15 ani;
 • vechime în funcţii de conducere minim 10 ani;
 • abilităţi, calităţi şi aptitudini: organizare şi coordonare; capacitate de analiză şi sinteză, control, planificare şi acţiune strategică; lucru eficient în echipă; bună capacitate de relaţionare cu superiorii, subordonaţii şi publicul în general; responsabilitate personală, capacitate de consiliere şi îndrumare; abilităţi de mediere şi negociere; gestionarea eficientă a resurselor alocate; comportament etic/integritate;
 • cunoştinţe de operare pe calculator: nivel mediu.

Atribuţiile administratorului public:

 • organizează, coordonează şi controlează activităţile specifice structurilor organizatorice stabilite prin organigrama funcţională aprobată;
 • ia măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea legislaţiei, documentelor cu caracter normativ, hotărârilor consiliului local şi dispoziţiilor de primar în sectoarele coordonate;
 • stabileşte şi propune Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial al instituţiei obiectivele specifice în corelare cu obiectivele strategice ale primăriei;
 • urmăreşte realizarea indicatorilor asociaţi obiectivelor specifice şi raportează primarului stadiul realizării măsurilor şi activităţilor stabilite;
 • elaborează şi propune primarului/Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial al instituţiei măsuri pentru eliminarea discontinuităţilor şi riscurilor cu impact asupra performanţei activităţilor primăriei;
 • face propuneri primarului, pentru proiectul bugetului local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare;
 • propune măsuri în vederea îndeplinirii prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al instituţiei şi urmăreşte implementarea acestora;
 • propune măsuri pentru dezvoltarea şi diversificarea surselor de venituri extrabugetare, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare;
 • urmăreşte implementarea măsurilor stabilite prin dispoziţii de primar, acte normative şi de control ( intern şi extern) pentru sectoarele de activitate coordonate;
 • urmăreşte respectarea destinaţiei alocaţiilor bugetare aprobate;
 • coordonează, controlează şi asigură cu prioritate, respectarea reglementărilor specifice pentru menţinerea corectitudinii şi transparenţei activităţilor desfăşurate în procesul de achiziţii publice şi răspunde în mod direct de organizarea, coordonarea şi controlul activităţilor de achiziţii publice;
 • avizează documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;
 • face propuneri pentru strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
 • asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor;
 • ia măsuri pentru prevenirea şi după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;
 • propune măsuri ce se impun pentru prevenirea accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale, incendiilor, epidemiilor şi după caz, limitarea urmărilor acestora;
 • elaborează propunerea proiectului de management pentru eficientizarea activităţii primăriei;
 • urmăreşte aplicarea strategiilor/planurilor strategice specifice, în măsură să asigure desfăşurarea în condiţii performante a activităţii curente şi de perspectivă a primăriei;
 • face propuneri pentru darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a municipiului, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;
 • coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local în conform organigramei funcţionale şi dispoziţiilor/ mandatelor încredinţate;
 • ia măsuri pentru asigurarea, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local aflate în coordonare precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;
 • vizează avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin reglementări şi norme în vigoare;
 • solicită informări şi rapoarte de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local şi de la responsabilii sectoarelor de activitate coordonate;
 • prezintă primarului informări şi rapoarte cu privire la starea infrastructurii, investiţiilor, impactului acestora asupra mediului, sectoarelor economice şi a cetăţenilor municipiului;
 • participă la şedinţele Consiliului Local, întâlnirile/dezbaterile tematice cu cetăţenii organizate/avizate de către primar;
 • acordă audienţe conform graficului prestabilit şi informează primarul cu privire la problemele ridicate şi soluţiile identificate pentru soluţionarea acestora;
 • reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, în limita atribuţiilor sau a mandatului încredinţat de primar respectiv de Consiliul Local;
 • administrează, cu diligenţa unui bun proprietar, patrimoniul primăriei şi asigură gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului acesteia;
 • îndeplineste atribuţiile delegate de către Primar, în limitele impuse de către acesta;
 • propune Primarului cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;
 • asigură implementarea, funcţionarea, dezvoltarea, monitorizarea şi evaluarea funcţionării sistemului de control managerial intern (SCIM), în sectoarele coordonate , utilizând ca referenţial cerinţele standardelor Ordinul 600/2018, cu modificările şi completările ulterioare;
 • urmăreşte respectarea programelor şi procedurilor Sistemului de control Intern Managerial implementat în primărie în toate structurile coordonate şi armonizarea procedurilor operaţionale cu cerinţele managementului calităţii şi ale strategiei anticorupţie;
 • asigură şi urmăreşte promovarea şi respectarea, la nivelul structurilor coordonate, a măsurilor stabilite prin planul de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie în primăria municipiului Roman;
 • propune măsuri pentru implementarea corecţiilor şi acţiunilor corective rezultate în urma auditurilor/controalelor interne/externe care au fost efectuate şi informează primarul, respectiv conducătorii echipelor de audit asupra finalizării acestora;
 • asigură cadrul desfăşurării auditului public intern/extern şi al controalelor interne/externe, punând la dispoziţia auditorilor/echipelor de control documentele solicitate;
 • elaborează şi propune măsuri pentru eliminarea discontinuităţilor şi riscurilor cu impact asupra performanţei activităţii structurilor coordonate/primăriei;
 • duce la indeplinire şi alte atribuţii prevăzute de legislaţia specifică sau însărcinări date de Consiliul local sau de Primar.

Bibliografie pentru concurs:

 • Legea nr. 215/2001R, Legea administraţiei publice locale;
 • Legea nr. 52/2003R, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 • H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 • Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
 • Legea nr. 51/2006R, Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice;
 • H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
 • O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
 • Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică.
  Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

Condiţii generale de participare:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conţinutul dosarului pentru concurs:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs se depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, la Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul Primariei Municipiului Roman.

Concursul se va desfăşura conform prevederilor H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată şi va consta succesiv în:

 • selecţia dosarelor care se face în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • probă scrisă la data de 09.01.2019, ora 10,00, la sediul primăriei;
 • interviul susţinut în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise si a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet, imediat după soluţionarea contestaţiilor.
Rezultatele finale se afişează la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru ultima probă.

Date de contact:
Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul primăriei Roman, cam. 21, tel. 0233 208609.

Articol scris de Gabriel Baciu

Fost realizator de programe, coordonator muzical și creator de reclame la Radio Nord-Est și Radio Terra; fost realizator de programe la CNS Roman; antreprenor în advertising și publicitate din 2003; membru fondator al săptămânalului Opinia Romașcană; consultant pentru comunicare, advertising și publicitate; grafician și dezvoltator site-uri web.

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.