18 posturi scoase la concurs de Spitalul Municipal de Urgență Roman

de | 04/02/2019 | Local, Sănătate

Spitalul Municipal de Urgență Roman organizează concurs pentru ocuparea a 18 posturi vacante de spălătoreasă, portar (paznic), îngrijitori curățenie și infirmier. Condițiile specifice pe care candidații trebuie să le îndeplinească, precum și actele necesare și calendarul concursului, sunt enumerate mai jos.

Spălătoreasă

 • posturi disponibile – 2;
 • condiţiile specifice:
  • nivelul studiilor – gimnaziale;
  • fără vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului;
 • calendar:
  • 12 februarie 2019, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 05 martie 2019, ora 12:00: proba scrisă;
  • 07 martie 2019, ora 10:00: proba practică.

Portar (paznic)

 • posturi disponibile – 3;
 • condiţiile specifice:
  • nivelul studiilor – minimum generale;
  • certificat de absolvire a cursului de calificare profesională de agenți pază (securitate):
  • nu necesită vechime în specialitate;
  • program de lucru în ture;
 • calendar:
  • 12 februarie 2019, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 20 februarie 2019, ora 12:00: proba scrisă;
  • 25 februarie 2019, ora 10:00: proba practică.

Îngrijitor curățenie

 • posturi disponibile – 1 post pentru Compartiment Endocrinologie și 1 post cu ½ normă pentru Centrul de Sănătate Mintală;
 • condiţiile specifice:
  • nivelul studiilor – gimnaziale;
  • program de lucru: 8 sau 12 ore/zi pentru postul cu normă întreagă și 4 ore/zi pentru postul cu ½ normă;
  • nu necesită vechime;
 • calendar:
  • 12 februarie 2019, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 27 februarie 2019, ora 13:00: proba scrisă;
  • 04 martie 2019, ora 13:00: proba practică.

Îngrijitor curățenie

 • posturi disponibile – 1 post pentru Secția Ortopedie Traumatologie, 2 posturi pentru Bloc Operator;
 • condiţiile specifice:
  • nivelul studiilor – gimnaziale;
  • program de lucru – 8 sau 12 ore/zi;
  • nu necesită vechime;
 • calendar:
  • 11 februarie 2019, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 21 februarie 2019, ora 12:00: proba scrisă;
  • 26 februarie 2019, ora 10:00: proba practică.

Îngrijitor curățenie

 • posturi disponibile – 3 posturi pentru Secția Medicină Internă, 1 post pentru Compartiment Oncologie, 1 post pentru Secția Cardiologie, 2 posturi pentru Secția Pediatrie;
 • condiţiile specifice:
  • nivelul studiilor – gimnaziale;
  • program de lucru – 8 sau 12 ore/zi;
  • nu necesită vechime;
 • calendar:
  • 11 februarie 2019, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 19 februarie 2019, ora 12:00: proba scrisă;
  • 22 februarie 2019, ora 10:00: proba practică.

Infirmier

 • posturi disponibile – 1 post pentru Compartimentul Endocrinologie;
 • condiţiile specifice:
  • nivelul studiilor – curs de calificare infirmier;
  • program de lucru – în ture;
  • vechime – 6 luni ca infirmier;
 • calendar:
  • 14 februarie 2019, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 27 februarie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
  • 04 martie 2019, ora 10:00: proba practic.

Ce trebuie să conțină dosarul candidatului:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal de Urgență Roman, str. Tineretului, nr. 28-30, telefon 0731665522.

Articol scris de Gabriel Baciu

Fost realizator de programe, coordonator muzical și creator de reclame la Radio Nord-Est și Radio Terra; fost realizator de programe la CNS Roman; antreprenor în advertising și publicitate din 2003; membru fondator al săptămânalului Opinia Romașcană; consultant pentru comunicare, advertising și publicitate; grafician și dezvoltator site-uri web.

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.