15 locuri de muncă scoase la concurs la Complex Sportiv şi de Agrement Moldova

de | 15/04/2018 | Local, Util

Având în vederea începerea sezonului cald, Clubul Sportiv Municipal Roman organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a 15 funcții contractuale de execuție, temporar vacante, la Serviciul Baze Sportive – Formaţia Complex Sportiv şi de Agrement Moldova, după cum urmează:

 1. 4 posturi de casier;
 2. 1 post de muncitor calificat, treapta III (agent de securitate);
 3. 2 posturi de muncitor calificat, treapta IV (agent de securitate);
 4. 4 posturi de muncitor calificat, treapta IV (salvator la ştrand);
 5. 1 post de muncitor necalificat, treapta I (îngrijitor spaţii verzi);
 6. 3 posturi de îngrijitor (îngrijitor spaţii verzi).

Pentru a ocupa unul dintre aceste doritorii trebuie să întrunească unele condiții generale și unele condiții specifice postului.

Condiții generale:

 • cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
 • vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • capacitate deplină de exercițiu;
 • stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinirea condițiilor specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • să nu fi primit o condamnare definitivă pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

 • pentru post de casier – absolvent studii medii, liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • pentru post de muncitor calificat, treapta III (agent de securitate) – absolvent studii medii, liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, vechime în meserie minimum 6 luni, atestat de agent de securitate;
 • pentru post de muncitor calificat, treapta IV (agent de securitate) – absolvent studii medii, liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, atestat de agent de securitate;
 • pentru post de muncitor calificat, treapta IV (salvator la ştrand) – absolvent minimum studii gimnaziale, aptitudini pentru înot;
 • pentru post de muncitor necalificat, treapta I (îngrijitor spaţii verzi) și post de îngrijitor (îngrijitor spaţii verzi) – absolvent studii gimnaziale.

Concursul se va organiza conform următorului calendar:

 • 20 aprilie 2018, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 27 aprilie 2018, ora 09.00: proba scrisă pentru funcţia de casier, poziţia 1, la sediul Club Sportiv Municipal Roman;
 • 27 aprilie 2018, ora 09.30: proba practică pentru funcţia de muncitor calificat, treapta III şi IV, poziţiile 2 şi 3, la sediul Complex Sportiv şi de Agrement Moldova din Roman, str. Vasile Lupu nr. 60, şi va consta în testarea aptitudinilor candidaţilor, în cazul apariţiei unor incidente la obiectivul deservit şi atacuri la persoană;
 • 27 aprilie 2018, ora 10.30: proba practică pentru funcţia de de muncitor necalificat, treapta I şi îngrijitor, poziţiile 5 şi 6, la sediul Complex Sportiv şi de Agrement Moldova din Roman, str. Vasile Lupu nr. 60, şi va consta în testarea aptitudinilor profesionale specifice postului de îngrijitor;
 • 30 aprilie 2018, ora 10.00: proba practică pentru funcţia de muncitor treapta IV (salvator la ştrand), poziţia 4, la sediul Bazin Înot Roman şi va consta în testarea aptitudinilor candidaţilor pentru înot;
 • 02 mai 2017, ora 10.00: proba interviu pentru posturile de la poziţia 1, la sediul Club Sportiv Municipal Roman din Piaţa Roman Vodă nr. 1;
 • 03 mai 2017, ora 10.00: proba interviu pentru posturile de la poziţiile 2, 3, 4, 5 şi 6, la sediul Club Sportiv Municipal Roman din Piaţa Roman Vodă nr. I.

Documente necesare

 • cererea de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare puteți obţine la sediul Clubului Sportiv Municipal Roman, Piaţa Roman Vodă nr. 1, et. II, camera 62, telefon: 0233/734.367.

Articol scris de Gabriel Baciu

Fost realizator de programe, coordonator muzical și creator de reclame la Radio Nord-Est și Radio Terra; fost realizator de programe la CNS Roman; antreprenor în advertising și publicitate din 2003; membru fondator al săptămânalului Opinia Romașcană; consultant pentru comunicare, advertising și publicitate; grafician și dezvoltator site-uri web.

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.