Locuri de muncă „la stat” disponibile în județ

de | 14/10/2018 | Economic, Local

Unitatea Militară Nr. 01145 din Roman organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi de muncitor calificat, unul tinichigiu carosier și un operator în verificarea, reîncărcarca si repararea stingătoarclor de incendiu.

 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • studii medii-şcoală profesională, cu o vechime în specialitatea studiilor corespunzătoare fiecărei funcţii, de minimum 6 luni.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 23 octombrie 2018, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 01 noiembrie 2018, între orele 10:00-16:00: proba practică;
  • 07 noiembrie 2018, între orele 10:00-16:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile la sediul Unitatății Militare Nr. 01145 din Roman, str. Profesor Dumitru Mărtinaş nr. 2, telefon: 0233/722.725.


Spitalul Municipal de Urgență Roman organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de portar I (paznic) pentru Serviciul A.T.A.A.C.

 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • nivelul studiilor – minimum generale;
  • certificat de absolvire a cursului de calificare profesională de agent pază (securitate);
  • vechime în specialitate: 5 ani vechime.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 22 octombrie 2018, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 31 octombrie 2018, ora 12:00: proba scrisă;
  • 05 noembrie 2018, ora 10:00: proba orală/interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal de Urgență Roman, str. Tineretului, nr. 28-30, telefon 0233/742.511.


Primăria Municipiului Roman organizează concurs de ocupare pentru perioadă determinată a unui post temporar vacant, contractual, nivel de execuţie, de referent – casier IA, în cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, Serviciul Impozite şi Taxe Persoane Fizice.

 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • studii medii cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime minimă în specialitatea studiilor: 6 ani şi 6 luni.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 19 octombrie 2018, ora 14.00: depunerea dosarelor
  • 30 octombrie 2018, ora 10.00 proba scrisă
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Roman, Piața Roman Vodă nr. 1,telefon tel. 0233.208.609.


Primăria Comunei Ion Creangă organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată/nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, de:

 1. consilier, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Proiecte de dezvoltare locală, pe durată nedeterminată, studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă hi domeniul construcţii civile;
 2. şofer utilaje, în cadrul Compartimentului Şofer, pe durată determinată, atestată, studii medii / profesionale, absolvite cu diplomă / certificat.
 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • consilier debutant:
   • studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul construcţii civile.
  • şofer utilaje:
   • studii medii / profesionale, absolvite cu diplomă / certificat;
   • permis de conducere categoria C.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 19 octombrie 2018, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 29 octombrie 2018, ora 10:00 proba scrisă;
  • 02 noiembrie 2018, ora 12:00 proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Ion Creangă, telefon 0233/780.013.


Consiliul Județean Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:

 1. consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Gestionare Proiecte și Programe al Serviciului Buget și Gestionare Proiecte și Programe;
 2. consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Venituri Bugetare;
 3. consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Contabilitate.
 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: științe administrative sau economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani – consilier, clasa I, grad profesional principal;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani – consilier, clasa I, grad profesional superior..
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 29 octombrie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 12 noiembrie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului se va comunica ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Neamţ din Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 27, județul Neamț, telefon 0233/212.890, e-mail resurse.umane@cjneamt.ro.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Articol scris de Gabriel Baciu

Fost realizator de programe, coordonator muzical și creator de reclame la Radio Nord-Est și Radio Terra; fost realizator de programe la CNS Roman; antreprenor în advertising și publicitate din 2003; membru fondator al săptămânalului Opinia Romașcană; consultant pentru comunicare, advertising și publicitate; grafician și dezvoltator site-uri web.

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.