Locuri de muncă „la stat”: asistenți medicali, muncitori calificați și necalificați, șofer etc

de | 03/12/2018 | Economic, Județean

Clubul Sportiv Municipal Roman

Organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, de muncitor calificat, treapta III la Club Sportiv Municipal Roman – Serviciul Baze Sportive, și de muncitor necalificat, treapta I (femeie de serviciu) la Club Sportiv Municipal Roman – Serviciul Baze Sportive – Formaţia Sala Sporturilor.

 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • pentru funcţia de muncitor calificat, treapta III, poziţia I:
   • absolvent minimum studii gimnaziale,
   • calificare în meseria de mecanic, electrician, electromecanic;
   • vechime în meserie de minimum 6 luni.
  • pentru funcţia de muncitor necalificat, treapta I (femeie de serviciu), poziţia II:
   • absolvent minimum studii gimnaziale.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 05 decembrie 2018, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 06 decembrie 2018, ora 16.00 – termenul limită pentru afişarea rezultatului selecţiei dosarelor de înscriere;
  • 13 decembrie 2018, ora 09.00 – proba practică pentru funcţia de muncitor calificat, treapta în poziţia I, la sediul Complex Sportiv Sala Sporturilor din Roman;
  • 13 decembrie 2018, ora 10.00 – proba practică pentru funcţia de muncitor necalificat, treapta I (femeie de serviciu), poziţia II, la sediul Complex Sportiv Sala Sporturilor din Roman, proba practică va consta în testarea aptitudinilor profesionale specifice postului.
  • 17 decembrie 2018, ora 16.00 – proba interviu, pentru posturile de la poziţia I şi II la sediul Club Sportiv Municipal Roman din Piaţa Roman Vodă nr. 1.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Clubului Sportiv Municipal Roman, Piaţa Roman Vodă nr. 1, et. II, camera 62, telefon: 0233/734.367.


Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman

Organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție de educator, în cadrul Locuinţei Protejate „Acasă“, Trifeşti..

 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • studii superioare din sfera ştiinţelor medico-psilio-sociale, minimum 6 luni vechime în specialitatea studiilor.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 14 decembrie 2018, ora 16:00: perioada limită pentru depunerea dosarelor;
  • 21 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • 27 decembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Relații suplimentare la sediul Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman, strada Veronica Micle nr. 21, telefon: 0233/740.133.


Spitalul de Psihiatrie „Sf. Nicolae“ Roman

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de economist I.

 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • diplomă de licenţă;
  • condiţii de vechime – 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 11 decembrie 2018, ora 14.30: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 19 decembrie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
  • 21 decembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul de Psihiatrie „Sf. Nicolae“, Roman, str. Ion Nanu nr. 4, telefon 0233765090, fax 0233765090, e-mail salarizaie.spsnroman@gmail.com.


Colegiul Tehnic „Danubiana” din Roman

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție de îngrijitor (2 posturi).

 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • nivelul studiilor minimum gimnaziale;
  • vechime în muncă – minimum un an;
  • certificat de calificare în domeniu alimentar constituie un avantaj.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 12 decembrie 2018, ora 14:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 19 decembrie 2018, ora 09.00: proba practică;
  • 19 decembrie 2018, ora 14.00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Colegiul Tehnic „Danubiana” din Roman, str. Energiei nr. 9, telefon 0233/740.250.


Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman

Organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie de îngrijitor cu 0,75 normă (6 ore zi).

 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • nivelul studiilor – medii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 2 ani.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 07 decembrie 2018, data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 19 decembrie 2018, ora 10:00: proba practică;
  • 20 decembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Relații suplimentare la sediul Colegiului Tehnic „Petru Porni” din Municipiul Roman, Bd. Republicii nr. 1-3, telefon: 0233/724.336.


Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Săbăoani

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante de administrator financiar cu 0,50  normă.

 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • nivelul studiilor: superioare;
  • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: minimum 2 ani.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 18 decembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
  • 18 decembrie 2018, ora 13.00: proba practică;
  • 18 decembrie 2018, ora 15.00: proba interviu.

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante de îngrijitor cu 0,50 normă.

 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • nivelul studiilor – medii.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 19 decembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
  • 19 decembrie 2018, ora 13.00: proba practică;
  • 19 decembrie 2018, ora 15.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri“, cu sediul în localitatea Săbăoani, Strada Progresului nr. 40, telefon 0233/735.052.


Primăria Comunei Grumăzeşti

Organizează concurs concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție de asistent medical comunitar, în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială.

 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • diplomă de şcoală postliceală sanitară sau echivalentă, sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 707/1997;
  • certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali;
  • adeverinţa că sunt cu cotizaţia de membru la zi şi nu au abateri de la codul de etică şi deontologie profesională;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 6 luni.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 12 decembrie 2018, ora 15.00, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 20 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
  • 27 decembrie 2018, ora 10.00: proba intervi.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Grumăzeşti din satul Grumăzeşti, Str. Principală nr. 31, telefon 0233/786.059.


Serviciul de Ambulanţă Judeţean Neamţ din Piatra-Neamț

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale temporar vacante, de şofer autosanitară I – Staţia centrală Piatra-Neamţ..

 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului;
  • 6 (şase) ani vechime ca şofer (conducător auto) profesionist;
  • diplomă de absolvire a cursului de ambulanţier eliberată de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în domeniul sanitar Bucureşti;
  • permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B şi C.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 07 decembrie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;;
  • Concursul constă în trei probe scrise şi interviu care se vor susţine în data de 18.12.2018 începând cu ora 10.00:
   • chestionar legislaţie rutieră – 26 întrebări – proba eliminatorie – minimum 22 puncte – ora 10.00;
   • test prim ajutor – 20 întrebări din asistenţă medicală de urgenţa – prim ajutor calificat – ora 11.00;
   • test mecanică – 20 întrebări – ora 12.00;
   • interviu – ora 13.00.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Neamţ din Piatra-Neamț, str. Dimitrie Leonida nr. 151, telefon 0233/212.020, interior 215.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Articol scris de Gabriel Baciu

Fost realizator de programe, coordonator muzical și creator de reclame la Radio Nord-Est și Radio Terra; fost realizator de programe la CNS Roman; antreprenor în advertising și publicitate din 2003; membru fondator al săptămânalului Opinia Romașcană; consultant pentru comunicare, advertising și publicitate; grafician și dezvoltator site-uri web.

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.